Xếp hạng và phân loại đối tác

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng để đáp ứng cho các đối tác là người hỏi (A), có sự ghi nhận rõ ràng đối với các đối tác là người trả lời (B) và cũng cung cấp thêm thông tin cho toàn bộ đối tác để từ đó có lựa chọn phù hợp cho cả A và B, Redmek triển khai xếp hạng và phân loại đối tác theo các tiêu chí như sau:

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up