Câu hỏi 55392

Thẻ:
Môn: Hóa học
Ngày đăng:

câu hỏi

4. B C3H5(OH)3 -> 3/2H2 0,2                      0,3 (mol) ROH -> 1/2H2 0,2         0,1 (mol) 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 -> sp 0,2                        0,1 nCu(OH)2=0,1 (mol) nH2=0,4 (mol) mROH=30,4-0,2.92=12 (g) MROH=60 => R=43 lời giải

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up