Câu hỏi 55037

Thẻ:
Môn: Toán
Ngày đăng:

tam giác ÁC có chu vi là 58 cm.t?ng d? dài c?nh AB và BC là 42cm,t?ng d? dài c?nh BC và AC là 34cm.Tính d? dài các c?nh AB,AC,BC c?a tam giác

câu hỏi

^^ lời giải

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up