Các bước nhận lời giải trên app Redmek A

Quá trình thay đổi trạng thái câu hỏi/bài tập từ khi tạo mới cho đến khi hoàn thành sẽ theo lộ trình như sau:

1. MỚI ĐĂNG

Đây là trạng thái câu hỏi sau khi A tạo câu hỏi mới.

Sau khi bạn thực hiện bước đầu tiên, đó là tạo câu hỏi mới (–>Xem Hướng dẫn tạo câu hỏi mới trên app Redmek A). Trên màn hình chính, các câu hỏi/bài tập của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách và có trạng thái là “Mới đăng”.

Khi bạn muốn xem chi tiết, bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây bạn có thể click vào các nút bấm (NB) để sửa () hoặc xóa () câu hỏi của mình.

NB1. Các thao tác khi sửa khi bấm vào () tương tự như khi bạn tạo câu hỏi mới.

NB2. Khi bấm vào xóa () câu hỏi thì bạn chỉ cần chọn 1 lý do tại màn hình xuất hiện, sau đó bấm () kết thúc thao tác.

2. CÓ ĐỀ XUẤT

Hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái câu hỏi từ Mới đăng sang Có đề xuất khi có đối tác B đặt đề xuất.

Sau khi bạn đăng câu hỏi/bài tập của mình thì câu hỏi/bài tập sẽ xuất hiện trên hệ thống. Khi đó, tất cả các đối tác B có thể tìm thấy và gửi đề xuất (thông tin gồm: mức giá và thời gian duy trì đề xuất). Khi có 1 đối tác B đầu tiên gửi đề xuất vào câu hỏi của bạn, trạng thái của câu hỏi sẽ được chuyển thành “Có đề xuất”.

Trên màn hình chính, câu hỏi của bạn được hiển thị như sau:

Khi bạn muốn xem chi tiết, bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Với mỗi câu hỏi sẽ có thể có nhiều đề xuất được gửi đến từ nhiều đối tác khác nhau. Danh sách các đề xuất bao gồm nhiều mức giá và thời gian duy trì đề xuất khác nhau. Để xem danh sách đấu giá, bạn hãy bấm vào biểu tượng ():

NB1. Khi bấm (), màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn có thể chọn 1 trong các đề xuất (Xem thêm: Hướng dẫn chọn đề xuất).

NB2. Khi bấm vào xóa () câu hỏi thì bạn chỉ cần chọn 1 lý do tại màn hình xuất hiện, sau đó bấm () kết thúc thao tác.

3. CHỜ LỜI GIẢI

Hệ thống sẽ chuyển trạng thái câu hỏi từ Có đề xuất sang Chờ lời giải khi bạn chọn 1 người trong danh sách đề xuất làm đối tác giải bài tập.

Lưu ý: Ngay khi lựa chọn xong, Hệ thông sẽ chuyển số tiền bằng “GIÁ ĐỀ XUẤT” mà bạn vừa chọn sang trạng thái Tạm giữ để đảm bảo khả năng thanh toán cho đối tác B khi hoàn thành.

Trên màn hình chính, câu hỏi của bạn được hiển thị như sau:

Khi bạn muốn xem chi tiết, bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây bạn có thể xóa () câu hỏi hoặc Nhắn tin () cho đối tác.

NB1. Khi muốn nhắn tin cho đối tác, bạn bấm vào (). Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy nhập và gửi tin nhắn cho đối tác cũng như nhận tin nhắn từ đối tác.

NB2. Khi bấm vào xóa () câu hỏi thì bạn chỉ cần chọn 1 lý do tại màn hình xuất hiện, sau đó bấm () kết thúc thao tác. Lưu ý: Vì đối tác của bạn đã nhận được thông báo và đang tiến hành giải bài tập nên việc này gây ra thiệt thòi cho người trả lời. Để hạn chế trường hợp như trên, theo chính sách của RedMek số tiền bằng 50% giá đã chọn sẽ bị trừ khỏi tài khoản của người hỏi.

4. CÓ LỜI GIẢI

Ngay sau khi bạn lựa chọn xong, RedMek sẽ gửi thông báo cho đối tác B và đối tác B này sẽ phải gửi lời giải cho bạn trước thời hạn câu hỏi. Khi sẵn sàng, đối tác B sẽ gửi cho bạn lời giải câu hỏi/bài tập đó. Lúc này, trên màn hình chính, câu hỏi/bài tập của bạn sẽ được chuyển trạng thái thành “Có lời giải”.

Hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái câu hỏi từ Chờ lời giải sang Có lời giải khi đối tác B gửi lời giải cho bạn.

Khi bạn bấm để xem chi tiết, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây bạn có thể Nhắn tin () cho đối tác hoặc xem lời giải mà B vừa gửi bằng cách bấm vào ().

NB1. Khi muốn nhắn tin cho đối tác, tại màn hình chi tiết câu hỏi bạn bấm vào (). Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy nhập và gửi tin nhắn cho đối tác cũng như nhận tin nhắn từ đối tác.

NB2. Khi bạn bấm vào (), màn hình xuất hiện như sau:

Tại màn hình chi tiết Lời giải, bạn có thể thực hiện đồng ý thanh toán ngay và đánh giá đối tác .

1. Đồng ý thanh toán ngay: Nếu bạn thấy lời giải do đối tác B gửi là xứng đáng, bạn hãy bấm vào nút () để thanh toán ngay cho đối tác. Chúng tôi khuyến khích bạn làm điều này khi thấy lời giải của B đạt yêu cầu. Điều đó giúp cho rank của bạn cao hơn trong chương trình đánh giá điểm xếp hạng của chúng tôi.

2. Đánh giá đối tác: Khi bạn bấm vào (). Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy chọn số điểm và nhập nội dung đánh giá đối tác để gửi hệ thống. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để xác định Điểm xếp hạng của đối tác B.

3. Ngoài 2 tác vụ nói trên, bạn còn có thể thực hiện tác vụ là báo cáo vi phạm gửi hệ thống, bằng cách bấm vào nút “Hành động”:

Khi chọn chức năng “báo cáo vi phạm”, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy nhập và gửi nội dung báo cáo vi phạm gửi hệ thống. Khi đó trạng thái câu hỏi sẽ được chuyển thành Có báo cáo. Chi tiết về quá trình xử lý báo cáo được hướng dẫ tại Xử lý báo cáo vi phạm.

5. HOÀN THÀNH

Hệ thống sẽ chuyển trạng thái câu hỏi từ Có lời giải sang Hoàn thành khi bạn bấm nút đồng ý thanh toán hoặc được chuyển tự động theo chính sách của RedMek.

Khi bạn bấm để xem chi tiết, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây bạn có thể xem lời giải mà B gửi bằng cách bấm vào () câu hỏi: Khi bạn bấm vào (), màn hình xuất hiện như sau:

Tại màn hình chi tiết Lời giải, bạn có thể đánh giá đối tác .

Khi bạn bấm vào (). Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy chọn số điểm và nhập nội dung đánh giá đối tác để gửi hệ thống. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để xác định Điểm xếp hạng của đối tác B. Bạn chỉ có thể đánh giá 1 lần cho 1 lời giải.

Ngoài nút bấm nói trên, bạn còn có thể chuyển câu hỏi về mục lưu trữ và xem các tin nhắn đã trao đổi với đối tác bằng cách bấm vào nút “Hành động”:

Khi chọn chức năng “xem các tin nhắn”: màn hình sẽ xuất hiện các tin nhắn đã được trao đổi trước đó tại câu hỏi này.

Khi chọn chức năng “Lưu trữ”, câu hỏi của bạn sẽ được chuyển trạn thái sang “Lưu trữ”. Chức năng này được chúng tôi tạo ra để tránh trường khi bạn có quá nhiều câu hỏi Hoàn thành, tại màn hình chính bạn sẽ khó khăn khi tìm các câu hỏi ở trạng thái khác. Để xem các bài lưu trữ, bạn bấm vào tab “Lưu trữ” ngay tại thanh tab phía trên ở màn hình chính.

6. QUÁ HẠN

Các câu hỏi ở trạng thái Mới đăng/Có đề xuất /Chờ lời giải, khi qua thời hạn mà không có lời giải thì sẽ được chuyển thành Quá hạn.

Trên màn hình chính, các câu hỏi/bài tập có trạng thái là “Quá hạn” sẽ hiển thị như sau:

Khi bạn muốn xem chi tiết, bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây bạn có thể click vào các nút bấm (NB) để đăng lại () hoặc xóa () câu hỏi của mình.

NB1. Các thao tác khi sửa khi bấm vào đăng lại () tương tự như khi bạn tạo câu hỏi mới. Chỉ khác khi bạn chọn thời hạn, bạn cần xem xét chọn mức cho phù hợp với thời gian lúc bạn đăng lại.

NB2. Khi bấm vào xóa () câu hỏi thì bạn chỉ cần chọn 1 lý do tại màn hình xuất hiện, sau đó bấm () kết thúc thao tác.

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up