Các bước gửi lời giải trên app Redmek B

Quá trình thay đổi trạng thái câu hỏi/bài tập từ khi tạo mới cho đến khi hoàn thành sẽ theo lộ trình như sau:

1. Mới đăng

Đây là trạng thái câu hỏi của các đối tác A mà bạn và các đối tác B khác có thể đặt đề xuất.

Để xem danh sách các bài tập Mới đăng bạn bấm vào tab Mới đăng:

[Hình vị trí tab “Mới đăng”]

Khi bạn muốn xem chi tiết câu hỏi nào thì bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Để đặt đề xuất mới, mời bạn xem Hướng dẫn Đặt đề xuất trên app Redmek B. Ngay sau khi bạn đặt đề xuất xong, câu hỏi sẽ được chuyển sang tab Đang đấu giá.

2. Đang đấu giá

Đây là trạng thái của các câu hỏi mà bạn đã đặt đề xuất, đối tác A vẫn chưa chọn.

Để xem danh sách các bài tập Đang đấu giábạn bấm vào tab Đang đấu giá:

[Hình vị trí “Đang đấu giá”]

Khi bạn muốn xem chi tiết câu hỏi nào thì bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn có thể xem danh sách đề xuất, bạn hãy bấm vào biểu tượng (), màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn có thể sửa để xuất (), hoặc xóa đề xuất ().

NB1. Khi bấm vào sửa để xuất () màn hình xuất hiện sẽ tương tự như khi bạn đặt đề xuất, các thao tác thực hiện bạn đã nắm rõ. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra kỹ thông tin giá và thời gian duy trì đề xuất khi sửa.

NB2. Khi bấm vào xóa () câu hỏi thì màn hình xuất hiện câu hỏi để bạn khẳng định chắc chắn muốn xóa đề xuất hay không.

Nếu chắc chắn muốn xóa đề xuất, bạn hãy bấm () để kết thúc thao tác.

3. Thắng đấu giá

Đây là trạng thái của các câu hỏi mà bạn đã đặt đề xuất, và được đối tác A lựa chọn.

Để xem danh sách các bài tập Thắng đấu giá bạn bấm vào tab Thắng đấu giá:

[Hình vị trí “Thắng đấu giá”]

Khi bạn muốn xem chi tiết câu hỏi nào thì bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn có thể GỬI LỜI GIẢI cho đối tác A (), hoặc xem và gửi tin nhắn () cho đối tác.

NB1. Khi GỬI LỜI GIẢI cho đối tác, bạn bấm vào (). Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy nhập nội dung và chọn ảnh (chứa nội dung lời giải) từ thiết bị của mình để gửi cho đối tác. Chọn xong bạn bấm () để kết thúc thao tác. Ngay sau khi bạn bấm gửi lời giải, câu hỏi sẽ được chuyển sang tab Đã gửi lời giải.

NB2. Khi bạn muốn xem và gửi tin nhắn phản hồi cho đối tác A, bạn bấm vào (). Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy nhập và gửi tin nhắn cho đối tác cũng như nhận tin nhắn từ đối tác.

NB3. Ngoài 2 nút bấm nói trên, bạn còn có thể thực hiện tác vụ là hủy kèo giải bài tập, bằng cách bấm vào nút “Hành động”:

Khi chọn chức năng “hủy kèo giải bài tập”, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy chọn 1 lý do, sau đó bấm () để kết thúc thao tác. Lưu ý: Khi bạn hủy kèo giải bài tập, đối tác A sẽ bị ảnh hưởng về thời gian và phải làm lại từ đầu nên để hạn chế hệ thông sẽ trừ số tiền bằng 35% giá đã chốt trong tài khoản của người hủy. Ngay sau khi bạn kết thúc thao tác hủy kèo giải bài tập, câu hỏi sẽ được xóa khỏi tab Thắng đấu giá.

4. Đã gửi lời giải

Đây là trạng thái của các câu hỏi mà bạn đã gửi lời giải cho Người hỏi.

Để xem danh sách các bài tập Đã gửi lời giải bạn bấm vào tab Đã gửi lời giải:

[Hình vị trí “Đã gửi lời giải”]

Khi bạn muốn xem chi tiết câu hỏi nào thì bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn có thể xem lời giải đã gửi cho đối tác A (), hoặc xem và gửi tin nhắn () cho đối tác.

NB1. Khi bạn bấm vào (), màn hình xuất hiện như sau:

Ngay tại đây, bạn có thể “Thay đổi lời giải”, bằng cách bấm vào () màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy nhập nội dung mới và chọn ảnh mới (chứa nội dung lời giải mới) từ thiết bị của mình để gửi cho đối tác. Chọn xong bạn bấm () để kết thúc thao tác.

NB2. Khi muốn nhắn tin cho đối tác, bạn bấm vào (). Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn hãy nhập và gửi tin nhắn cho đối tác cũng như nhận tin nhắn từ đối tác.

Ngoài 2 nút bấm nói trên, bạn còn có thể thực hiện các tác vụ là Thay đổi lời giải, Đề nghị thanh toán và Báo cáo vi phạm bằng cách bấm vào nút “Hành động”:

NB3. Khi chọn chức năng “Thay đổi lời giải”, màn hình sẽ xuất hiện như phần trên đã giới thiệu.

NB4. Khi chọn chức năng “Đề nghị thanh toán”, hệ thống sẽ gửi thông báo cho Người hỏi biết để xem xét và Đồng ý thanh toán ngay cho bạn.

NB5. Khi chọn chức năng “Báo cáo vi phạm”, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Hình màn hình báo cáo vp

Tại đây, bạn hãy nhập và gửi nội dung báo cáo vi phạm gửi hệ thống. Khi đó trạng thái câu hỏi sẽ được chuyển thành Có báo cáo. Chi tiết về quá trình xử lý báo cáo được hướng dẫ tại Xử lý báo cáo vi phạm.

5. Hoàn thành

Đây là trạng thái của các câu hỏi mà bạn đã nhận được thanh toán từ đối tác.

Để xem danh sách các bài tập Hoàn thành bạn bấm vào tab Hoàn thành:

[Hình vị trí “Hoàn thành”]

Khi bạn muốn xem chi tiết câu hỏi nào thì bấm vào câu hỏi đó, màn hình xuất hiện như sau:

Tại đây, bạn có thể xem lời giải đã gửi cho đối tác A (), hoặc xem () đã trao đổi với đối tác.

NB1. Khi bạn bấm vào (), màn hình xuất hiện như sau:

NB2. Khi muốn xem tin nhắn đã trao đổi với đối tác, bạn bấm vào (). Màn hình sẽ xuất hiện nội dung đã trao đổi giữa hai bên. Tuy nhiên tại đây, chỉ có thể xem mà không thể nhập và gửi tin nhắn cho đối tác.

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up