QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG TẢI CÂU HỎI, LỜI GIẢI VÀ TIN NHẮN TRÊN ỨNG DỤNG REDMEK A, REDMEK B

1. Quy định chung Phần quy định chung này áp dụng cho toàn bộ các loại thông tin được người dùng sử dụng để đăng ký, đăng tải câu hỏi, lời giải và tin nhắn qua các Ứng dụng Redmek A, Redmek B. Để bảo đảm quá trình hỏi đáp giữa các đối tác được […]

Redmek – Ứng dụng hỏi bài tập

Scroll Up